Members

Left to right: Jiaxi Zhang (summer student), Bingxin Liu, Greg Qiao, Ke Xie, Tom McKenzie, Steven Shirbin, Costas Patrickios (visiting professor), Dunyin Gu, Sook Jin Goh, Shereen Tan, Fatemeh Karimi, Jing Ming Ren, Qiang Fu, Stephanie Allison, Wenlian Qiu, Joel Scofield, Hadi Ranjiburachaloo, Alicia Rasines Mazo, Amin Reyhani, Paul Gurr, David Solomon.

Taken in 2016.

Group leaders

Postdoctoral Fellows

Postgrauate Students